Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

 

Kullanım Koşulları, İstanbul Startup Angels tarafından internet sitesi ziyaretçilerinin kullanımını açıklamak üzere hazırlanmıştır. Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, İstanbul Startup Angels işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir.

 

İşbu internet sitesine şifreli veya şifresiz olarak giriş yapan kullanıcılar aşağıda yer alan Kullanım Koşulları ve bu metnin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası’nda yer alan hususlar ile bağlı olmayı taahhüt etmiş bulunmaktadır. İstanbul Startup Angels ile yatırımcı üyeleri arasında elektronik ortamda akdedilen Melek Yatırım Ağı Üyelik Sözleşmesi ve Melek Yatırım Lisan Başvuru Hizmeti Sözleşmesi (birlikte “Sözleşmeler”) hükümleri saklıdır.

 

İnternet Sitesinin Amacı

 

Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler yasal mevzuat esas alınarak internet sitesi ziyaretçilerini bilgilendirme amacı taşımaktadır. Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, İstanbul Startup Angels, internet sitesinin ücretli üyeliklere ilişkin Sözleşmelerin hükümleri saklı kalmak üzere, kullanım şeklini, şartlarını –internet sitesinin kullanımına izin verilen süreyi ve içeriği her zaman ve her şekilde tek taraflı şekilde değiştirebilir, kısıtlayabilir, internet sitesini tamamen ziyaretçi erişimine kapatabilir veya ziyaretçinin internet sitesi içeriğine ulaşması için reklam veya tanıtım materyalleri izlemesini veya görüntülemesini zorunlu kılabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş metnin internet sitesine konulmasıyla derhal yürürlük kazanır.

 

İnternet sitesi kullanıcıları, kullanım koşullarını ihlal etmeleri durumunda İstanbul Startup Angels’ın bu hususta doğan veya doğacak her türlü zararını derhal tazmin edeceğini, internet sitesinde yer alan bilgilerin gizli olduğunu ve işbu gizliliği hiçbir koşulda ihlal etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

Fikri Mülkiyet

 

Bu internet sitesine, sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu, yazılım, veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran İstanbul Startup Angels’a aittir ve İstanbul Startup Angels’ın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; internet sitesinin kullanıldığı tarihte bilinen ve internet sitesinin kullanıldığı sürece geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve internet sitesi kullanıldığı sürece bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

 

Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir veri değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tersine mühendislik yapılamaz, yeniden yayınlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, herhangi bir suretle üçüncü kişilere iletilemez ya da dağıtılamaz.

 

Aksi durumun İstanbul Startup Angels’ın takdirine bağlı olarak tespit edilmesi halinde, İstanbul Startup Angels, ziyaretçinin internet sitesine erişimini derhal engelleme hakkını saklı tutar.

 

 

Yükümlülükler

 

Siteye erişim yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler, internet sitesinde yer alan yahut gelecekte yer alabilecek projelerle ve/veya her türlü bilgi ve içerikle ilgili olarak kendi özgür iradeleriyle girişebilecekleri her türlü yatırım girişiminden münhasıran kendileri sorumludur. İstanbul Startup Angels’ın internet sitesi kullanıcılarının yatırım yapma ve benzeri her türlü kararlarından dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet sitesi kullanıcıları, bu sitede yer alan yatırım ve girişimlerle ilgili olarak İstanbul Startup Angels’ın yazılı veya sözlü beyanına veya internet sitesinde yer alan projeler, yatırımcı bilgileri ve benzeri fikir ve buluşlara güvenerek işlem yapmadıklarını, internet sitesinde yer alan bilgi ve içeriklerin her ne nam altında olursa olsun yatırım tavsiyesi ve/veya site kullanıcılarını yönlendirme niteliği taşımadığını, işbu internet sitesinde yer alan bilgilerle ilgili olarak girişilebilecek her türlü iş ve işlemin tüm sonuç ve risklerinin kendilerine ait olduğunu peşinen gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

İstanbul Startup Angels, internet sitesi üzerinden, İstanbul Startup Angels’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere doğrudan ya da dolaylı yoldan bağlantı (=link) verebilir. Bu bağlantılar, ilgili internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesini ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir açık veya zımni beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet sitesi üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu internet sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da bunların içeriği hakkında İstanbul Startup Angels’ın hiçbir sorumluluğu  bulunmamaktadır. İnternet sitesi kullanıcısı, İstanbul Startup Angels’ın böyle herhangi bir internet sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder. İşbu internet sitesi ile arasında bağlantı adresi oluşturmak isteyen üçüncü kişiler İstanbul Startup Angels’ın yazılı açık onayını almak için talepte bulunmalıdır.

 

Ziyaretçinin internet sitesinden faydalanmasını sağlayan yazılımların hatasız olduğu taahhüt edilmemekte ve İstanbul Startup Angels tarafından internet sitesine veya internet sitesini oluşturan yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmemektedir.

 

Ziyaretçi, internet sitesini kullanmakla yasalara uygun davranacağını taahhüt etmektedir. Herhangi bir hukuka aykırı fiil ve işlemler, yalnızca site kullanıcısının hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açacaktır. Hukuki aykırılığa engel olmak amacıyla İstanbul Startup Angels ziyaretçinin internet sitesine erişimini derhal engelleme hakkını engellemek ve şikâyette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

 

Ziyaretçi, internet sitesinin diğer üyelerine, herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini gönderemez. Ayrıca ziyaretçi, internet sitesi üzerinden veya e-posta yoluyla ya da internet sitesi dışında herhangi bir yolla yukarıda anılan kişilere ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla internet sitesini hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, internet sitesinin amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz.

 

Ziyaretçi, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile internet sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunamaz veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olamaz.

 

Ziyaretçi, yegâne takdir yetkisi İstanbul Startup Angels’da olmak üzere, internet sitesine erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararı ve İstanbul Startup Angels’ın kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dâhil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, İstanbul Startup Angels’ın zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da internet sitesine erişimi tüm ziyaretçiler için kısıtlayabileceğini kabul eder.

 

Ziyaretçi, kendisinin veya üçüncü kişilerin çıplak fotoğrafları, pornografik fotoğraflar veya görseller ve her türlü yasa dışı veya sosyal olarak kabul edilemez materyal dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftira atıcı, saldırgan, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici, ırkçı veya yasa dışı materyal gönderemez, yayınlayamaz veya bunları hiçbir üyeye veya üye olmayan internet sitesi kullanıcılarına gösteremez. İstanbul Startup Angels, bu türden materyalleri hiçbir bildirim yapmaksızın silme hakkını saklı tutar.

 

İşbu internet sitesinin kullanılmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Sitenin tüm hakları, sahibi İstanbul Startup Angels’a aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.